• Claus del model de prevenció de delictes

  3.3clavesdelmodelo

  Els beneficis de la implantació del nostre programa de prevenció de delictes són clars. En especial un programa d’aquest tipus permet a la companyia:

  • prevenir la comissió de delictes en el seu si;
  • millorar les seves opcions de defensa, com a persona jurídica, en els procediments penals que s’incoïn a resultes de fets presumptament delictius comesos pels seus representants legals, administradors de fet, de dret i treballadors;
  • evitar que es declari la seva responsabilitat penal basant-se en l’acreditació del “degut control” respecte a les conductes portades a terme pels seus representants legals, administradors de dret o de fet o treballadors:
  • gaudir en el futur d’una raonable seguretat de l’adequació de les seves pràctiques comercials al règim de responsabilitat penal previst per a les persones jurídiques;
  • afavorir i promocionar pràctiques lícites, transparents i ètiques al mercat, afavorint la imatge externa de l’entitat;
  • sensibilitzar i formar en riscos penals als directius de la companyia contribuint així a prevenir també l’eventual imputació penal individual d’aquest col·lectiu;

  La clau del disseny del nostre programa de prevenció de delictes resideix en el fet de plantejar-ho amb sentit pràctic, assegurant que tant l’organització com les mides de prevenció són eficaces, coherents entre si i que s’adapten en tots els aspectes a la problemàtica de riscos penals concreta de cada empresa.

  Per tot això, configurem el Model de Prevenció de Delictes com un sistema de gestió de riscos penals, és a dir, com a un conjunt d’elements que estableixin els fonaments i el suport organitzatiu necessari per a dissenyar, implementar, monitoritzar, revisar i millorar de forma contínua les activitats que es desenvolupen amb la finalitat de prevenir, detectar i tractar els delictes que eventualment puguin produir-se a la companyia i que puguin ocasionar la responsabilitat penal de la persona jurídica.

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR