• Responsabilitat Penal de Persona Jurídica

  La reforma del Codi Penal aprovada al 2015 significa una modificació importantíssima en la responsabilitat penal de la persona jurídica, a la vegada que estableix una normativa dels Models de Prevenció de Delictes.

  responsabilidad-penal-juridica02

  La responsabilitat penal de la persona jurídica és vigent a Espanya des de la reforma que va tenir lloc amb la Llei Orgànica 5/2010. Aquesta regulació va introduir per primera vegada la responsabilitat penal de la societat mercantil.

  Amb la reforma del Codi Penal s’estableix la necessitat d’implementar Models de Prevenció del Delicte que aconsegueixin eludir l’incompliment de la llei en el cor de l’empresa.

  Però també, la LO 5/2010 atribuïa en una doble via laresponsabilitat penal a les persones jurídiques, segons si el delicte és comés pels representants legals de la persona jurídica (actuació directa) o per altres persones amb la passivitat dels representants (actuació descontrolada) .

  Amb la darrera reforma del Codi Penal es dóna un pas de gegant en l’atribució de responsabilitat penal a les persones jurídiques i es dissipen els dubtes que generava el sistema de coresponsabilitat introduït per la normativa anterior. S’estableix per a això un model d’auto responsabilitat que reconeix la possibilitat que la persona jurídica pugui atenuar o eximir la seva responsabilitat, sempre que adopti eficaçment un model de prevenció del delicte.

  Tan importants són aquests models per al legislador que els atribueix el poder d’actuar com a eximents o atenuants d’aquesta responsabilitat, motiu pel qual normativiza llur contingut mitjançant l’establiment dels requisits legals mínims que han d’incloure:

  1. Identificar les activitats en les quals es puguin cometre delictes.

  2. Establir protocols que permetin determinar l’origen de les decisions i de la seva execució per part de la persona jurídica.

  3. Disposar de mitjans de gestió dels recursos financers per evitar la comissió d’infraccions.

  4. Establir l’obligació d’informar l’organisme responsable de controlar els possibles riscos i incompliments.Implantació d’un sistema disciplinari per a casos d’incompliment de les mesures.

  5. Implantar un sistema disciplinari per als supòsits d’incompliment de les mesures.

  6. Verificar periòdicament el model de prevenció de delictes i modificar-lo quan es produeixin violacions rellevants o canvis ja sigui a la legislació aplicable o en l’organització i estructura de la persona jurídica.

  Pel que fa a la responsabilitat penal de la persona jurídica es manté vigent l’actual regulació de les circumstàncies atenuants per actes amb posterioritat a la comissió del delicte, que continuen sent haver procedit a la confessió; col·laborat en la investigació aportant proves; haver reparat o disminuït el dany causat; o establert abans de l’enjudiciament mesures efectives per prevenir i descobrir delictes futurs en el marc de la persona jurídica.

  Finalment, es manté l’exempció de responsabilitat penal per a les persones jurídiques públiques, és a dir, l’Estat, les Administracions Territorials i Institucionals, Organismes Reguladors, Agències i Entitats Públiques empresarials, Organitzacions internacionals de Dret Públic, etc. Se suprimirà l’exempció per a les Societats Mercantils Estatals, que ara estaran subjectes a càstig.

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR